Malou postanes dating filipina website


Đ/Á: – v = 8.000 / 2 = 4.000 ; c = 4.000 x 7 = 28.000  K = c v = 32.000  W = c v m = 40.000 : Có 200.000 $ cho vay trong 3 tháng mang lại thu nhập cho người chủ sở hữu là 4.000 $ , sau đó thu hồi tiền về nhà tư bản lại dùng chúng cho vay trong thời gian 8 tháng với tỷ suất lợi tức là 3% một năm, tháng cuối cùng nhà tư bản cho vay còn thu được 2.000 $ lợi tức.Hãy xác định tỷ suất lợi tức tiền vay bình quân cả năm.Đ/Á: C/V = 4/1, C V = 10.000.000 $ =: Trong năm 2007, do địa vị độc quyền, một tập đoàn độc quyền đã bán HH với giá cao hơn giá cả thị trường là 7%, ngoài ra, do mua nguyên liệu với giá thấp, họ còn thu thêm được một lượng lợi nhuận là 3,224 tỷ$.Hãy tính số lợi nhuận mà tập đoàn này thu thêm được trong năm, do trao đổi không ngang giá, biết rằng thời gian này lượng HH của tập đoàn bán ra trị giá 32,3 tỷ$.: Bốn nhóm người sản xuất cùng làm ra một loại hàng hoá: Nhóm 1 hao phí cho một đơn vị hàng hoá là 3 giờ và sản xuất được 100 đơn vị hàng hoá. Hỏi giá trị của tổng sản phẩm trong ngày và giá trị của 1 sản phẩm là bao nhiêu nếu: a) Năng suất lao động tăng lên 2 lần. Đ/Á: 1, NSLĐ tăng 2 lần, nhưng GT tổng SP không đổi = 80 $ Còn SP = 16 x 2 = 32 SP =: Để tái sản xuất sức lao động cần có những vật phẩm tiêu dùng sau đây: a. Đến năm 2005 những chỉ tiêu trên tăng lên tương ứng là 1.589 và 5.138 $ . Phương án 3: TGLĐCT của nhóm 2 (Nhóm cung cấp 60% số lượng HH trên thị trường) = 5h00’ : Trong 8 giờ sản xuất được 16 sản phẩm, có tổng giá trị là 80 $. Đ/Á: – Năm 1901: M = 262,2 tỷ $ – 63,2 tỷ $ = 199,0 tỷ $ =: Trong một nhà máy, cứ 1 giờ 1 công nhân tạo ra lượng giá trị mới là 5 $, m’= 300%, giá trị sức lao động mỗi ngày của một công nhân là 10 $. Đ/Á: Ta có: v m = 5 $ ; m’ = 300% =: Năm 1980 tiền lương trung bình của một công nhân chế biến ở một nước TB là 1.238 $, còn giá trị thặng dư do 1 công nhân tạo ra là 2.134 $.Đ/Á: – 3 thg = 4.000 – 8 x (200.000 x 3% : 12 thg) = 4.000 – 1 th = 2.000 TS LT BQ năm = (4.000 4.000 2.000) : 200.000 = 5 % Bài 17B: Có 200.000 $ cho vay trong 4 tháng đầu năm, mang lại thu nhập cho người chủ sở hữu là 4.000 $, sau đó thu hồi tiền về, nhà tư bản lại dùng toàn bộ số tiền này để cho vay trong thời gian còn lại của năm, với tỷ suất lợi tức là 9% một năm. : Tư bản ứng trước 500.000 $, trong đó bỏ vào nhà xưởng 100.000 $, máy móc thiết bị là 200.000 $, nguyên liệu, nhiên liệu và vật phụ liệu gấp 3 lần sức lao động.Hãy xác định: Tư bản cố định (TBCĐT), Tư bản lưu động (TBLĐ). Đ/Á: TBCĐ = 100.000 200.000 = 300.000 – C2 V = 200.000 =: Tổng tư bản hoạt động trong sản xuất là 50 tỷ, trong đó 20 tỷ là vốn đi vay. XĐ GTr của nông sản = GT NS của khoảnh thứ nhất (Xấu nhất): – Tổng SL = 300 X 1 tấn = 300 tấn – Tổng GTr = 500.000 & 100.000 $ (= 500.000 x 20 %) = 600.000 $ – GTr của 1 tấn NS = 600.000 $ : 300 tấn = 2.000 $/tấn – Tổng LN của khoảnh thứ nhất = 500.000 x 20% = 100.000 $ 2.Trường hợp này nhà TB đã dùng phương pháp bóc lột giá trị thặng dư nào?Đ/Á: * 1980: v = 1.238 $ ; m = 2.134 $ =: Tổng tư bản công nghiệp là 240 tỷ $ , thời gian sản xuất trung bình là 2,5 tháng, còn thời gian chu chuyển là 4 tháng.Hãy xác định tổng tư bản hoạt động trong lĩnh vực lưu thông. Đ/Á: Ta có tổng GTr SP = C V m =: Trong một xí nghiệp có 100 công nhân làm thuê, sản xuất 1 tháng được 12.500 đơn vị sản phẩm với chi phí tư bản bất biến là 250.000$, giá trị sức lao động 1 tháng của mỗi công nhân là 250 $, m’=300%.Malou postanes dating filipina website comments


  • Malou postanes filipina asian dating website, kbvr corvallis. profil de paulette60

    paulette60

    Face tell maryville missouri singles things you what is going and how can you respond to…